Licytacja 2017-10-24 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
24/10/2017 - 12:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2017-10-24 o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kozy przy ul. Krokusów 7, w skład której wchodzi parcela nr PGR. 2177/94 o powierzchni 0,0710 HA zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 112,23 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę
wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00020980/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 195.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 146.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w wysokości 19.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: