Licytacja 2017-11-21 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
21/11/2017 - 12:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2017-11-21 o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI  NIERUCHOMOŚCI  W 1/2 CZĘŚCI
 
położonej w miejscowości Szczyrk  ul. Świerkowa 10, w skład której wchodzą działki nr 5638/3,
5640/3, 5644/2 o łącznej powierzchni  0,0845 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem  mieszkalnym, wolnostojącym  o powierzchni  użytkowej 167,02 m2 oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic i pomieszczeń gospodarczych 80,18 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00130435/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 330.000,00 zł
 
Licytowany udział  w 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 165.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 123.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 1/2 części nieruchomości tj. 16.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: