Licytacja 2018-03-06 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
06/03/2018 - 11:30

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2018-03-06 o godz. 11:30
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 16
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
               
położonej w miejscowości Kalna ul. Widokowa 145, w skład której  wchodzi działka nr 70/3 o powierzchni  0,0987 HA,  zabudowana budynkiem  mieszkalnym, o powierzchni  użytkowej 119,65 m2 oraz budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni 48,62 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00037569/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 326.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 217.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.600,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Zdjęcia: