Licytacja: 07/03/2018 - 10:40 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
07/03/2018 - 10:40
Termin oględzin: 
23/02/2018 - 11:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2018-03-07 o godz. 10:40
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
              
położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Gołębia  46, w skład której  wchodzi parcela  
nr PGR. 635/70 o powierzchni  0,0677 HA, zabudowana budynkiem  mieszkalnym, wolnostojącym  o powierzchni  użytkowej 240 m2 oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 45 m2.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie o symbolu MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00055982/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 621 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 465 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 62.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
Telefon do kontaktu 602 112 603
 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: