Licytacja: 1/10/2021 - 11:00

Termin licytacji: 
01/10/2021 - 11:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 01.10.2021 roku  o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kozy  ul. Podgórska 10 , w skład której wchodzi działka nr 2177/560
o powierzchni 3833 m2,  zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, piętrowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, o powierzchni użytkowej 770,71 m2, wolnostojącym murowanym budynkiem sauny. Na  na działce znajduje się basen zewnętrzny o niecce stalowej o powierzchni 40,84 m2.  

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00082777/2.

W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika: Cierpioł Roman

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 712 425,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 1 284 318,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj.171 242,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: