Licytacja: 12/08/2022 - 13:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
12/08/2022 - 13:00
Termin oględzin: 
10/08/2022 - 13:00

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.08.2022 roku o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w sali numer 24 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I położonej w miejscowości Bielsko-Biała ul. Zapłocie Duże 156, w skład której wchodzi działka nr 1407/3 o powierzchni 0,0806 ha , zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 193,60 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej numer BB1B/00112205/2. W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika: Strzałkowski Tomasz Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 361 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 270 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj. 36.100,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl , www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: