Licytacja: 19/08/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
19/08/2022 - 12:00
Termin oględzin: 
11/08/2022 - 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 19.08.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Gołębia  46, w skład której  wchodzi działka  nr 635/70 o powierzchni  0,0677 HA, zabudowana budynkiem  mieszkalnym, wolnostojącym  o powierzchni  użytkowej 240 m2 oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 45 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na dwa odrębne mieszkania. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00055982/4.
W/w nieruchomość stanowi własność dłużników:
 Mastalerz Ilona, Mastalerz Adam ul. Gołębia 46 43-300 Bielsko Biała,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 847 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 635 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj.84.700,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: