Licytacja 20.02.2019r. godz. 13:30

Termin licytacji: 
20/02/2019 - 13:30

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2019-02-20 o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 23
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

- udziału we współwłasności w 1/2 części nieruchomości  położonej w miejscowości Świętoszówka przy ul. Lipowej 38,  w skład której wchodzi  działka nr 38  o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oszacowana na kwotę:  124.500,00 zł, z ceną wywoławczą  w wysokości  trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwota:  93.375,00 zł;  
- udziału we współwłasności w 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świętoszówka przy ul. Lipowej,  w skład której  wchodzi działka nr 36 o pow.0,7184 ha o przeznaczeniu rolno-leśnym oszacowana na kwotę 51.000,00 zł,  z ceną wywoławczą  w wysokości  trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwota:  38.250,00 zł.
W/w nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00035136/3.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
( 12.450,00 zł - dotyczy działki nr 38)  oraz ( 5.100,00 zł - dotyczy działki nr 36) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności
 Jednocześnie informuje, iż sprzedaż działki numer  nr 36 o pow. 0,7184 ha  nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Obowiązek ten wyraża art. 1a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przepisy ustawy stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni większej niż 0,3 ha. Warunki nabycia nieruchomości określa art. 2a ustawy, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyłączenia od powyższej zasady przedstawione zostały w art. 2a ust. 3 oraz 4  ustawy.
 Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: