Licytacja: 20/03/2018 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
20/03/2018 - 12:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2018-03-20 o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9
odbędzie się:

                      Druga licytacja udziału we współwłasności nieruchomości w 19/20 częściach   
położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Narciarska  19A , w skład której wchodzą parcele  nr PGR. 345/55, PGR. 345/56, PGR. 345/67  o powierzchni 0,1865 HA, Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem  mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z dobudówką o łącznej powierzchni 202, 49 m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00004048/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 957.900,00 zł.
Licytowany udział w wysokości 19/20 częściach oszacowany jest na kwotę: 910.005,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 606.670,00 zł

                        Druga licytacja udziału we współwłasności nieruchomości w 1/20 części  
położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Narciarska  19A , w skład której wchodzą parcele  nr PGR. 345/55, PGR. 345/56, PGR. 345/67  o powierzchni 0,1865 HA. Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem  mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z dobudówką o łącznej powierzchni 202, 49 m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00004048/3.   
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 957.900,00 zł.
Licytowany udział w wysokości 1/20 części oszacowany jest na kwotę: 47.895,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 31.930,00  zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 91.000,50 zł oraz  4.789,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Telefon do kontaktu z kancelarią komornika  602 112 603

Zdjęcia: 
Lokalizacja: