Licytacja 2017-11-15 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
15/11/2017 - 10:30
Termin oględzin: 
10/11/2017 - 11:00

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu 2017-11-15 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I położonej w miejscowości Zasole Bielańskie ul. Słoneczna 25F , w skład której wchodzi parcela nr 1026/11 o powierzchni 0,1341 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 149,80 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00126126/5. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się drogą prywatną obj.KW BB1B/00125112/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 507.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 338.133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: