Licytacja 2017-11-16 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
16/11/2017 - 13:20

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2017-11- 16  o godz. 13:20
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
               
położonej w miejscowości Meszna  ul. Zawiła 2, w skład której wchodzą działki nr 518/1  
oraz 529/11 o łącznej powierzchni 0,1382 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalnym o  powierzchni  użytkowej  85,57 m2  oraz dwoma obiektami gospodarczymi.  
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00003492/3. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniego, nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz dwóch osób.    

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 67.125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: