Licytacja 2018-01-04 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
04/01/2018 - 13:45
Termin oględzin: 
19/12/2017 - 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2018-01-04 o godz. 13:45
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bielsko-Biała  przy ul. Zapłocie Małe 58 B, w skład której wchodzi parcela  nr PGR. 1071/22  o powierzchni  0,3122 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni  użytkowej  211,08 m2 oraz garażem blaszanym. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi pasem o szerokości 5 m wzdłuż północnej granicy pgr.1071/22 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy pgr.1071/30 oraz pgr 1071/7. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00064290/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 937.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 624.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc

Zdjęcia: 
Lokalizacja: