Licytacja 2018-02-20 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
20/02/2018 - 10:30
Termin oględzin: 
09/02/2018 - 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2018-02-20  o godz. 10:30
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 16
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
            
położonej w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Pułaskiego 2, opisanej jako mieszkalny oznaczony numerem 2  o powierzchni   84,84 m2 usytuowany na  pierwszym piętrze w  budynku trzy kondygnacyjnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00040111/0.
Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obj.KW BB1B/00040109/3 w wysokości 1/2 części, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali numer 1 oraz 2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 212.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 159.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21.200,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: