Licytacja: 21/09/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
21/09/2022 - 12:00
Termin oględzin: 
14/09/2022 - 14:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 21.09.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A  
   SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU  MIESZKALNEGO

położonego w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Broniewskiego  10/60, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, o powierzchni użytkowej 43,73 m2. Do lokalu przynależy boks w piwnicy. Lokal położony jest na IV piętrze w budynku jedenastokondygnacyjnym, znajdującym się w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Dla w/w prawa założona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o numerze BB1B/00098844/8

W/w prawo przysługuje  dłużnikom Trzopek Jolanta, Trzopek Jerzy

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 205 000,00 zł  
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 153 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj. 20.500,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: