Licytacja: 28/02/2018 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
28/02/2018 - 12:00

               O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc
że w dniu 2018-02-28 o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
               
gruntowej położonej w miejscowości Rybarzowice, w skład której wchodzą parcele nr 382/2, 617, 685, 1347, 1375, 1376, 1389/1, 1504, 1538 o łącznej powierzchni 0,9549 ha.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość częściowo położona jest w terenie z przeznaczeniem - użytki rolne, częściowo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  oraz częściowo zieleń nieurządzona. Działki są nieogrodzone oraz niezagospodarowane. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00049142/9.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203.345,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 152.508,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2018-02-27 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Zgodnie z art. 871  kpc nabywa  jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Jednocześnie informuje, iż sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2016.2052). Obowiązek ten wyraża art. 1a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przepisy ustawy stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni większej niż 0,3 ha. Warunki nabycia nieruchomości określa art. 2a ustawy, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyłączenia od powyższej zasady przedstawione zostały w art. 2a ust. 3 oraz 4  ustawy.  Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

 

 

Zdjęcia: