Licytacja: 30/09/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
30/09/2022 - 12:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Rudzica 229, w skład której działka numer 1622/22 o powierzchni 0,5050 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 124 m2, z częścią gospodarczą o powierzchni 33 m2 w zabudowie zwartej, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70 m2 w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00019733/0.

W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika: Dziadek Florian.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 386 600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 257 733,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj.38.660,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl , www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: