Licytacja: 30/09/2022 - 14:00 telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
30/09/2022 - 14:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI  W 1/2  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI               

położonej w miejscowości Wilkowice  ul. Gościnna  9 , w skład której wchodzi działka nr 1074/4  o powierzchni 0,0801 ha, zabudowana budynkiem  mieszkalnym o powierzchni  użytkowej 132,90 m2, z dobudowaną do budynku wiatą konstrukcji drewnianej oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00094904/9.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest  przeciwko dłużnikowi  Rosiak Sebastian.

Licytowany udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest
na kwotę:  300 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie  wartości oszacowania
tj. kwotę: 200 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  1/2 części nieruchomości (tj. 30.000,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: