licytacja nieruchomości 10 lipca 2019r. godzina 11:00

Termin licytacji: 
10/07/2019 - 11:00
Termin oględzin: 
03/07/2019 - 11:45

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2019-07-10 o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

                                            P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
         UDZIAŁU WE  WSPÓŁWŁASNOŚCI  W 3/8  CZĘŚCIACH  NIERUCHOMOŚCI  

opisanej jako lokal mieszkalny położony w miejscowości Bielsko-Biała, przy ul. Bolesława Śmiałego 1, oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej 70,94 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00041310/2.  Z własnością lokalu związany jest  udział w nieruchomości wspólnej  w 1/2 części  obj. KW BB1B/00031587/1, którą stanowi  grunt oraz części budynku i urządzenia w tym piwnice, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.   

W/w nieruchomość w 3/8 częściach stanowi własność dłużnika:
Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 192.000,00 zł

Licytowany udział w 3/8 częściach nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 72.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:  54.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
udziału 3/8 części nieruchomości tj.7.200,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: