licytacja nieruchomości 11 września 2019r. godzina 13:30 telefon do kontaktu 602 112 603

Termin licytacji: 
11/09/2019 - 13:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2019-09-11 o godz.13:30
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Jasienica przy ul. Strumieńskiej 305/2, opisanej jako lokal mieszkalny oznaczony numerem 2, składający się z dwóch pokoi, kuchni oraz w-c o powierzchni użytkowej 69,23 m2 oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych oraz dwóch pomieszczeń strychowych o powierzchni dodatkowej 22,36 m2.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00041147/8. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 382/1000 częściach obj. KW BB1B/00041145/4. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotnej i bezpłatnej służebności mieszkania na rzecz osoby trzeciej.       

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 52 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 34 666,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.plwww.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: