licytacja nieruchomości 21 sierpnia 2019r. godzina 13:30 ( telefon do kontaktu 602 112 603)

Termin licytacji: 
21/08/2019 - 13:30

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 2019-08-21 o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 23
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bielsko-Biała ul. Zdrojowa 11A/1, opisanej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 98,10 m2 oraz powierzchni przynależnej w postaci piwnic 16,20 m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00110401/2. Nieruchomość jest obciążona prawem w postaci dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania na rzecz osoby trzeciej.
Prawo to zgodnie z art. 1000 §1 kpc w związku z art. 1000 § 3 kpc wygaśnie z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   
W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika: Studencki Marek

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie  wartości oszacowania
tj. kwotę:  228.000,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.  34.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: