licytacja nieruchomości telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
20/04/2023 - 12:00
Termin oględzin: 
12/04/2023 - 10:00

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ   LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W  DRODZE  LICYTACJI  ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

         że w dniu  20.04.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w miejscowości Bielsko-Biała, ul. Czwartaków 2C/30C, opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o numerze  BB1B/00099484/3.
Opis nieruchomości:

Lokal nr 30C o powierzchni użytkowej 31,54 m² znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (byłym hotelu pracowniczym) w Bielsku-Białej przy ul. Czwartaków 2C. Jest to budynek wolnostojący, o 5 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej, z dachem płaskim, pokrytym papą. Lokal położony jest na I piętrze. Układ funkcjonalny lokalu: przedpokój, kuchnia, łazienka, 2 pokoje, powierzchnie dodatkowe: loggia. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 2,04 m2.
Budynek w dobrym stanie technicznym, stan techniczno-użytkowy lokalu ocenia się jako przeciętny.
Z własnością lokalu powiązany jest udział  w nieruchomości wspólnej obj. KW BB1B/00078547/0 w wysokości 53/10000 częściach, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .  

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 27.04.2023 roku o godzinie 12:00.  

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  155 250,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania to jest 20 700,00 zł, na rachunek bankowy  Komornika, w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Nieruchomość tę można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

link do licytacji :

https://elicytacje.komornik.pl/items/10716/licytacja-lokalu-mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: