Licytacja nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
18/05/2023 - 08:07
Termin oględzin: 
10/05/2023 - 10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

           że w dniu 18.05.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w miejscowości Szczyrk   ul. Sportowa  12.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o numerze KW BB1B/00132993/8.

Opis nieruchomości  

Opis działki :
Działka nr ewid. 1803 o powierzchni 0, 0462 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym usytuowanym w jej centralnej części. Działka ogrodzona w całości, częściowo płotem siatkowym, częściowo płotem murowanym, częściowo płotem o przęsłach drewnianych osadzonych na elementach murowanych z bramą dwuskrzydłową z automatyką i furtką od strony północnej. Teren działki bez znaczących spadków, dojście i dojazd do budynku oraz opaska wokół niego utwardzone kostką i płytami betonowymi. Pozostała część działki zagospodarowana jest jako przydomowy ogród z trawnikiem i pojedynczymi nasadzeniami z drzew i krzewów ozdobnych, wokół części granic żywopłot. Wjazd na posesję od strony północnej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.

Opis budynku:

Budynek mieszkalny o powierzchni ogólnej kondygnacji 188,00 m² w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym i suterenami, murowany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Budynek powstały na bazie bryły wybudowanej przed wojną, niemniej rozbudowa i kompletna modernizacja wykonana w latach 2013-2017 r. Budynek rozbudowany na podstawie pozwolenia na budowę nr 101/13 z dn. 23.01.2013 r. wydanego przez starostę bielskiego. Układ funkcjonalny: na poziomie suteren: korytarz, pokój, schowek pod schodami, kotłownia, garderoba, łazienka z sauną; na parterze: pom. gospodarcze, wiatrołap, klatka schodowa, pokój dzienny z aneksem kuchennym, schowek pod schodami, łazienka, 2 pokoje, garderoba; na piętrze: klatka schodowa, łazienka, 2 pokoje, garderoba. Do budynku od strony północnej dobudowano taras (wyposażony w jacuzzi), pełniący również rolę zadaszenia nad miejscami postojowymi dla samochodów.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 25.05.2023 roku o godzinie 12:00.  

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 2 145 000,00  zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 608 750,00  zł.
Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania to jest: 214 500,00  zł, na rachunek bankowy  Komornika, w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Nieruchomość tę można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Link do licytacji

https://elicytacje.komornik.pl/items/10925/pierwsza-licytacja-nieruchomosci

 

 

 

Zdjęcia: 
Lokalizacja: