Licytacja nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej telefon do kontaktu 602 112 603

Tryb licytacji: 
Termin licytacji: 
26/05/2023 - 12:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

           że w dniu 26.05.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja, dwóch udziałów, każdy po 1/2 części, nieruchomości położonej w miejscowości  Wilkowice, ul. Żywiecka 50/1, opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o numerze KW BB1B/00050103/4.  
Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności  nieruchomości obj. KW BB1B/00049843/3, w 476/1000 częściach, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  
 
Opis nieruchomości :

Opis budynku mieszkalnego w którym znajduje się lokal.
Budynek mieszkalny dwulokalowy nr 50, w którym znajduje się wyceniana nieruchomość lokalowa nr 1 w Wilkowicach, przy ul. Żywieckiej. Lokal mieszkalny znajduje się na parterze - 2 / 1 kondygnacyjnego (2 nadziemnych, 1 podziemna) obiektu. Posadowiony na działce gruntu nr 3057/12 stanowiącej według wypisu z rejestru gruntów B - tereny mieszkaniowe. Wejście do budynku mieszkalnego odbywa od ul. Żywieckiej i Pogodnej. Konstrukcja ścian zewnętrznych: murowana. Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych: 218,79 m2. Ilość ujawnionych w ewidencji lokali samodzielnych: 2. Dach kopertowy, kryty eternitem. Stolarka okienna PCV i drewniana starego typu, drzwiowa drewniana. Zewnętrzny tynk mineralny oraz eternit. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowany. Ogrzewanie gazowe i kominek. Budynek wyposażony jest w sieć: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową.
Opis stanu, standardu oraz funkcjonalności przedmiotowej nieruchomości lokalowej.    
Lokal mieszkalny: usytuowany na parterze o powierzchni użytkowej 79,28 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju do lokalu przynależy piwnica, strych oraz dwa schowki.
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 02.06.2023 roku o godzinie 12:00.  

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 278 100,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  208 575,00  zł.
Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania to jest: 27 810,00  zł, na rachunek bankowy  Komornika, w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Nieruchomość tę można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zdjęcia: 
Lokalizacja: